Make your own free website on Tripod.com

Bijbelspel Catechismus Christelijk Nieuws Foto's Gastenboek Informatie Jeugd Kerkdiensten Kerkklanken Linken Preken Studie

De Oplossing

Controleert u hier of u de vragen goed beantwoord hebt.

Een prijsje zit er niet in, maar hopelijk wel voldoening.

Hoe heet de persoon, die David indirect liet doden om de vrouw van die persoon te krijgen? (II SamuŽl 11) Uria
Hoe heet de koningin, die weigerde om voor de koning te verschijnen in het boek Esther? Wasthi

Waar bidt Salomo om bij het begin van z'n koningschap?

wijsheid

Hoe heet de in de gevangenis verwekte zoon van Paulus? Hij spreekt er over in de brief aan Filemon.

Onesimus

Hoe luidt de naam van de vader van Achab?

Omri

Door welke slavin werd Petrus buiten gelaten?

Rode

Wat is de andere naam van de discipelin uit Joppe genaamd Tabita?

Dorkas

Koning Ahosveras regeerde van EthiopiŽ tot ......

IndiŽ

Welke naam kreeg Chananja?

Sadrag

Wat is het tiende bijbelboek van het nieuwe testament?

Efeze

 Tegen wie profeteerde Jesaja in Jesaja 20?

 Egypte

 Hoe oud werd Noach?

 Negenhonderdvijftig

 Welke nakomeling van Adam leefde zevenhonderd en zevenenzeventig jaar?

Lamech 

Welke naam gaf de overste der hovelingen aan Azarja?

 Abednego

Waar konden de IsraŽlieten na de doortocht door de Schelfzee het water niet drinken?

Mara

Waar schreef Johannes het boek Openbaringen?

Pathmos

Waarheen werden de jonge meisjes bijeen gebracht? (Esther 2)

Vrouwenhuis

 In het midden van het boek EzechiŽl staat een boek over Ohola. Hoe heet haar zus?

 Oholiba

Aan welke persoon in Rome doet Paulus als laatste de groeten?

 Olympas

Wie was de overgrootmoeder van koning David?

 Ruth

Waarheen vluchtte Mozes toen bekend werd dat hij een Egyptenaar had doodgeslagen?

 Midjan

Welke aartsvader had een halfbroer wiens naam met dezelfde letter begint?

Isaak 

Waar was Petrus toen hij een `gezicht' kreeg van een laken met allerlei dieren er op? (Handelingen 11)

 Joppe

In welke stad wordt door Jezus een jongeling opgewekt?

NaÔn

Uit welke poort zal er volgens Sefanja geschreeuw komen?

 Vispoort

Vanaf welke berg voer Jezus ten hemel? Olijfberg

 In welke plaats sprak Saul met de geest van SamuŽl?

 Endor

Welke zee trok Jezus over voor de spijziging van de vijfduizend?

 Tiberias

 In welk land ontsprongen vier rivieren? (Genesis)

 Eden

 Welke legeroverste genas Elisa?

 Našman

 Wie werd er door een slang verleid in 2 Corinthe 11?

 Eva

 Wie is er dol op een linzengerecht?

 Ezau

Op welk bijbelboek volgt Habakuk?

Nahum

Tot welke groep behoren volgens Nehamia 12 Juda, KadmiŽl, Mattanja en Serebja?

Levieten

Waarin werd de naam Jakob door God veranderd?

IsraŽl

Onder welke keizer vond de hongersnood plaats, die Agabus profeteerde? (Handelingen 11)

Claudius

Bij welke koning duurde een dag langer dan 24 uur? (2 Koningen 20)

Hizkia

Wat zei Jezus toen Hij het dochtertje van JaÔrus weer ten leven riep?

Talitha Koem

Hoe heet de zoon van Boaz?

Obed

Welke discipel heeft evenals Jezus over het water gelopen?

Petrus

Waarin werd de naam NaŲmie veranderd in het boek Ruth?

Mara

Hoe heette de vrouw van koning Achab? (1Koningen 16:31)

Izebel

Waar ging Jona in eerste instantie heen toen God hem riep?

Jafo

Waar ging Jozef heen na de dood van Herodus?

Nazareth

Wie zei: "Ik ben onschuldig aan zijn bloed"?

Pilatus

Tegen welk volk strijdt de richter Jefta?

Ammonieten

In welke plaats vielen Saulus de schubben van de ogen?

 Damascus

 

De eindoplossing is Psalm 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Bedankt voor het meespelen. Eventuele vragen en reacties kunt u zenden aan: j.holtslag@hccnet.nl